سه نت اصلی در عطرها کدام ها هستند و کارکردشان چگونه است؟

درست مانند تمامی نت‌های ریزودرشتی که در دنیای جذاب موسیقی وجود داشته و آن‌ها در تعامل با یکدیگر و ترکیب شدنشان می...

ادامه مطلب